System raportowania o defektach
na liniach produkcyjnych

System Informowania Kierownictwa (SIK)

Zastosowanie:

 • Dział audytu produkcji
 • Dział kontroli jakości
 • Dział kontrolingu zakładu

Opis:

SIKMOS jest nowoczesną platformą oprogramowania systemowego, która umożliwia rejestrowanie defektów generowanych na liniach produkcyjnych wraz z ewidencjonowaniem miejsc ich powstawania w procesie wytwarzania wyrobów gotowych lub półproduktów.
Zaprojektowany i sprawdzony ciąg zbierania i przetwarzania danych pomaga w szybkiej identyfikacji problemów i osiągnięciu niskiego wskaźnika DPPM.
Szczegółowe analizy i raporty dostarczają niezbędnych informacji oraz pomagają wprowadzać akcje korygujące i prewencyjne.

Aplikacja użytkownika dostępna jest za pomocą przeglądarki internetowej, niezależnie od systemu operacyjnego, a technologia responsywna umożliwia obsługę systemu za pomocą terminala z dowolnym rozmiarem ekranu.

Oferowany model licencji do pracy w chmurze (serwer i utrzymanie systemu po stronie producenta) może być korzystną ofertą z niskim kosztem uruchomienia rozwiązania. Opcjonalnie licencjonowanie może być również oferowane na serwer instalowany lokalnie w sieci korporacyjnej klienta.

System SIKMOS może zostać zintegrowany z dowolnym systemem ERP, a sam etap rejestrowania defektów produkcyjnych zautomatyzowany.

Dzięki systemowi SIKMOS kierownictwo zakładu ma możliwość stałego monitorowania kluczowych wskaźników produkcji i audytu jakości.
Zbieranie i analiza dokładnych danych o defektach przyczynia się do poprawy jakości produkowanych wyrobów.

Funkcje systemu:

 • Rejestrowanie danych produkcji
 • Rejestrowanie danych kontroli jakości
 • Rejestrowanie znalezionych defektów
 • Rejestrowanie źródeł powstawania
 • Przypisywanie punktów karnych dla defektów
 • Blokowanie okresu wprowadzonych danych
 • Zarządzanie kartotekami systemu
 • Zarządzanie dostępem do danych (role)
 • Przeglądanie predefiniowanych KPI
 • Przeglądanie raportów analitycznych
 • Wydruki i eksportowanie raportów (PDF, Excel)

Dodatkowo:

 • Obsługa wielu zakładów koncernu
 • Interfejs w języku polskim i angielskim
 • Dostęp do systemu przez przeglądarkę
 • Obsługa na dowolnym terminalu
 • Licencja do pracy w chmurze lub lokalnie
 • Integracja z dowolnym systemem ERP

Obieg informacji:

Etap 1. Rejestracja danych z produkcji

Wprowadzanie informacji o wyprodukowanej liczbie detali przez Mistrzów Produkcji.
Rejestrowane są następujące informacje:

 • Data produkcji
 • Zmiana produkcyjna
 • Linia produkcyjna
 • Mistrz Produkcji
 • Liczba wyprodukowanych detali

Etap 2. Rejestracja danych z kontroli jakości

Wprowadzanie informacji o sprawdzonej liczbie detali przez Audytorów Jakości.
Rejestrowane są następujące informacje:
(w odniesieniu do produkcji)

 • Audytor Jakości
 • Liczba sprawdzonych detali
 • Kod defektu
 • Pracownik / Miejsce
 • Liczba wad

Etap 3. Analiza zgromadzonych danych

Przeprowadzanie kompleksowej analizy oraz inspekcji zarejestrowanych danych przez Kontrolerów.
Analiza odbywa się poprzez:

 • Przeglądanie kluczowych KPI (dashboard-y)
 • Przeglądanie raportów tabelarycznych
 • Przeglądanie diagramów i wykresów
 • Filtrowanie danych według własnych preferencji
 • Eksportowanie danych do zewnętrznych narzędzi

Przykładowe ekrany: